NIPOS-ARTAMA

Filmověvýchovná činnost:

celoroční činnost, semináře, publikační činnost, online aktivity, festivaly/přehlídky, vzdělávací akce (přípravné kurzy, školení atd.

Popis činnosti:

Základním posláním Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit. Odborná činnost NIPOS je zaměřena rovněž na získávání a analýzu poznatků o obecné úloze a postavení veřejných služeb kultury v sociálně-ekonomickém rozvoji regionů. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj neprofesionálních uměleckých aktivit a estetické výchovy dětí a mládeže, a pro rezortní statistiku. ARTAMA je největší z oddělení pro neprofesionální umělecké aktivity. Nabízí a zajišťuje odborný servis v oblastech neprofesionálního umění a dětských estetických aktivit, pořádá nebo odborně zajišťuje dílny a semináře, přehlídky, festivaly, soutěže, shromažďuje dokumentaci, poskytuje komplexní informace o problematice neprofesionálního umění, zpracovává odborné expertizy pro orgány státní správy a samosprávy, spolupracuje se spolky, občanskými sdruženími, kulturními zařízeními, školami a školskými zařízeními. ARTAMA nabízí odborné konzultace, zpracování projektů akcí, dramaturgickou poradnu, kontakty s odborníky v jednotlivých oborech. V rámci ARTAMA je začleněn obor filmové výchovy, který usiluje o systematickou podporu filmové výchovy na českých školách i ve volnočasových aktivitách. Odborný pracovník ARTAMA má k dispozici poradní panel tzv. Odbornou radu filmové výchovy, která se skládá z odborníků napříč sektory. Organizace pořádá akreditované semináře pro pedagogy, a každoročně připravuje Celostátní přehlídku filmové tvorby České vize.

Kraj:

Hlavní město Praha

Klíčová slova:

fav výchova, neprofesionální film, vzdělávání
 

Cílové skupiny:

žáci druhého stupně (11 až 15 let), studenti SŠ (15 až 19 let), studenti VŠ, školy, učitelé, rodiče, veřejnost, senioři, žáci prvního stupně (6 až 11 let)

Adresa:

Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 00 Praha 2

Rozsah působnosti:

celostátní

Jméno kontaktní osoby:

Jiří Forejt

Role kontaktní osoby:

odborný pracovník pro filmovou výchovu

Telefon:

723 744 883

Chybíte v naší databázi? Přidejte se

Přispíváte k filmové a audiovizuální výuce v České republice a v Oborové mapě jsme na vás zapomněli? Snadno to napravíme. Abychom o vás mohli vytvořit záznam v databázi, prosím, odešlete vyplněný formulář.